Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Prosto z metra działającego pod adresem http://prostoz.webd.pro jest firma Prosto z metra Katarzyna Tyl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5832847399.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument– Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca, usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prosto z metra Katarzyna Tyl,
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego
 4. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://prostoz.webd.pro.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego Prosto z metra, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe i adresowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów bez konieczności każdorazowego podawania tych danych.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Koszyk – lista Towarów sporządzona na podstawie wyborów Klienta spośród Towarów  prezentowanych w E- Sklepie.
 12. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zamówienie i jego realizacja oraz wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zamówienie następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
  Minimalne zamówienie to 0,5 m jednej dzianiny ( wysyłki krajowe) lub 1 m jednej dzianiny (wysyłki zagraniczne)
 2. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 2-4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 4. W sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 5. Zakupiony towar wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich, poczty lub paczkomatów.
 6. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zakupionych metrów.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny ( faktura VAT na życzenie klienta po wpisaniu adnotacji w uwagach zamówienia – klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu).
 8. Ceny podawane są w złotych polskich i euro oraz zawierają podatek VAT.
 9. Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na stronie internetowej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności za towar.
 10. W momencie wysyłki paczki, klient otrzymuje drogą mailową informację o numerze przesyłki i firmie kurierskiej transportującej jego paczkę. Klient zobowiązany jest do odbioru paczki od kuriera doręczającego. W przypadku nie odebrania przesyłki i nie zareagowanie klienta na interwencje ze strony sklepu czy firmy kurierskiej w sprawie odbioru paczki, odpowiedzialność ponosi klient. Oznacza to, iż w sytuacji kiedy paczka wróci do sklepu klient zostaje obciążony kosztami wysyłki właściwej i przesyłki zwrotnej oraz karą za nieodebranie zamówienia przygotowanego na indywidualne zamówienie klienta w wysokości 30 % wartości zamówienia.
 11. Zakupy stacjonarne możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym .ze sklepem.

4. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, części
 • lub polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić nienaruszoną rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. 2017 poz. 683 z póź. zm.) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j.t.  Dz. U. 2017 poz. 459 z późn.zm).
 9. Jeżeli kupujący stwierdził brak któregoś z zamówionych materiałów powinien w ciągu 48h od odebrania paczki zgłosić to sprzedającemu.
 10. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu sprzedanego z umową. W szczególności Produkt sprzedany jest niezgodny z umową jeżeli: – nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; – nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego; – nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu  umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; – została Kupującemu wydana w stanie niekompletnym.
 11. Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedający rozpoznaje odstąpienie od umowy lub reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Produktu, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
  1. Zgodnie z Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   czyli:
   1. rzecz wykonana na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta
   2. rzecz indywidualnie zamówiona, ale bez indywidualnych przeróbek czy dostosowania do potrzeb konsumenta

5. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).
 2. Reklamacje, dotyczące wad produkcyjnych lub nieprawidłowego odmierzenia Towarów, będą uwzględniane wyłącznie w przypadku Towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny.
 3. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Konsument powinien podać dane kontaktowe, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer zamówienia lub faktury.
 4. Reklamowany Towar należy odesłać w całości lub w ilości równej podstawowej jednostce sprzedaży (np. 1 m, 1 szt., 1 op., 1 para).
 5. Jeżeli kupujący stwierdził brak któregoś z zamówionych materiałów powinien w ciągu 48h od odebrania paczki zgłosić to sprzedającemu.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad.

Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

6. Rozstrzyganie sporów

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Prosto z metra Katarzyna TylNIP 5832847399 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@prostozmetra.pl. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.)
 • tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Shopping Cart
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.