Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de online shop

Inleidende bepalingen

De eigenaar van de online winkel Prosto z metra die wordt geëxploiteerd op http://prostoz.webd.pro is Prosto z metra Katarzyna Tyl, die is geregistreerd in het Centraal Register van Zakelijke Activiteiten en Informatie (CEIDG), Belastingidentificatienummer (NIP) 5832847399, dat wordt beheerd door het Ministerie van Economische Zaken.
Deze voorwaarden zijn gericht op zowel consumenten als ondernemers die de winkel gebruiken en beschrijven de principes voor het gebruik van de online shop en de principes en methoden voor het sluiten van verkoopovereenkomsten met de klant op afstand via de winkel.

2 Definities

Consument – een klant die een consument is in de zin van artikel 22¹ van het Burgerlijk Wetboek.
Verkoper, dienstverlener – een natuurlijk persoon die een bedrijf runt onder de naam Prosto z Metra Katarzyna Tyl,
Klant – elk bedrijf dat via de internetwinkel koopt.
Ondernemer – een klant die ondernemer is in de zin van artikel 43¹ van het Burgerlijk Wetboek.
Shop – een online shop die wordt beheerd door de verkoper op het internetadres http://prostoz.webd.pro
Overeenkomst op afstand – een overeenkomst gesloten met de Klant in het kader van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand (in de winkel), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met het exclusieve gebruik van één of meer communicatiemiddelen bij de verkoop op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst.
Reglement – dit reglement van de winkel.
Bestelling – een intentieverklaring van de klant, gedaan met behulp van het bestelformulier, die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een koopovereenkomst met de verkoper voor een of meer producten.
Aanmeldingsformulier – de functionaliteit van de online shop rechtstreeks vanuit de metro, waarmee de klant door het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens en adressen een gebruikersaccount kan aanmaken, waarmee hij goederen kan kopen zonder dat hij deze gegevens telkens hoeft in te vullen.
Product – een roerend goed / dienst beschikbaar in de winkel en het onderwerp van een verkoopcontract tussen de klant en de verkoper.
Winkelwagen – een lijst van goederen die is samengesteld op basis van de selectie van de klant uit de goederen die in de e-shop worden gepresenteerd.
Koopcontract – een contract voor de verkoop van een product dat tussen de klant en de verkoper via de internetwinkel wordt gesloten of gesloten.
Werkdagen – dit zijn dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

3. De bestelling en de uitvoering en uitvoering van de koopovereenkomst

De bestelling wordt door de klant geplaatst door het geselecteerde product in het winkelmandje te plaatsen. Met het winkelwagentje kan de klant de bestelde producten beheren en de waarde van de bestelling berekenen. Producten kunnen vrijelijk worden toegevoegd of verwijderd uit het winkelwagentje.
Het in het bestelformulier ingevulde e-mailadres wordt naar de orderbevestiging gestuurd.
De bestelde goederen worden binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.
Indien de bestelling niet kan worden gerealiseerd, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
De aangekochte goederen worden verzonden via koeriersdiensten, post of pakketautomaten.
De leveringskosten zijn afhankelijk van het aantal gekochte toonbanken.
Voor elke bestelling wordt een fiscaal ontvangstbewijs afgegeven (BTW-factuur op verzoek na vermelding van de annotatie in de notities bij de bestelling – de klant stemt in met de afgifte van BTW-facturen zonder handtekening).
Prijzen zijn in het Pools zloty en inclusief BTW.
De kosten voor de levering van de goederen zijn ten laste van de Klant volgens de prijslijst van deze diensten die beschikbaar is op de website. De leveringskosten zijn voor rekening van de klant op het moment van betaling van de goederen.
Wanneer het pakket wordt verzonden, ontvangt de klant per e-mail informatie over het pakketnummer en de koeriersdienst die zijn pakket vervoert. De klant is verplicht het pakket af te halen bij de koerierdienst die het aflevert. Indien het pakket niet wordt afgehaald en de klant niet reageert op de tussenkomst van de winkel of het koeriersbedrijf met betrekking tot het afhalen van het pakket, draagt de klant de verantwoordelijkheid. Dit betekent dat indien het pakket naar de winkel wordt teruggestuurd, de klant de kosten van de eigenlijke verzending en terugzending zal moeten betalen, evenals een boete van 30% van de waarde van de bestelling voor het niet afhalen van een bestelling die op individueel verzoek van de klant is voorbereid.
Aankoop van kantoorbenodigdheden is mogelijk na voorafgaand telefonisch contact met de winkel.

4. Terugtrekking uit de overeenkomst

Een consument die een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buitenshuis heeft gesloten, kan deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, met uitzondering van de kosten bedoeld in artikel 33, artikel 34, lid 2, en artikel 35 van de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument (Wetsontwerp 2014, punt 827).
De herroepingstermijn gaat in: – voor een overeenkomst waarbij de verkoper de goederen levert en verplicht is zijn eigendom over te dragen; – vanaf de overname van de goederen door de consument of door een andere derde dan de door hem aangewezen vervoerder en, in geval van een overeenkomst die door de consument of een andere derde dan de vervoerder wordt gesloten, vanaf de overname van de goederen door de consument of door een andere derde dan de vervoerder.
bevat veel artikelen die individueel worden geleverd, in batches of stukken – vanaf het moment dat het laatste artikel, de laatste batch of het laatste stuk wordt geaccepteerd.
hetzij bestaat uit de regelmatige levering van goederen voor een bepaalde periode, vanaf de datum waarop de eerste post wordt overgenomen; voor andere overeenkomsten, vanaf de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten.
De consument kan de overeenkomst herroepen door middel van een verklaring van herroeping.
De verkoper is verplicht de door hem aan de consument gedane betalingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de consument, aan deze laatste te retourneren.
De verkoper betaalt de betaling terug op dezelfde wijze als de consument, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere vorm van terugbetaling die voor de consument geen kosten met zich meebrengt.
Indien de verkoper niet heeft aangeboden de goederen zelf bij de consument af te halen, kan hij de terugbetaling van de van de consument ontvangen betalingen inhouden totdat hij de goederen heeft terugontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.
Indien de consument heeft gekozen voor een andere wijze van verzending dan de goedkoopste door de verkoper aangeboden wijze van verzending, is de verkoper niet verplicht tot terugbetaling aan de consument van eventuele extra kosten.
De consument is verplicht het intacte goed aan de verkoper te retourneren of het onmiddellijk, maar uiterlijk 14 dagen na de datum waarop hij zich uit de overeenkomst terugtrok, aan een door de verkoper gemachtigde persoon te overhandigen, tenzij de verkoper heeft aangeboden het goed zelf af te halen. De terugzending van de goederen vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om de termijn in acht te nemen.
De consument draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de goederen, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd deze te dragen.
De Verkoper is aansprakelijk tegenover de Koper indien het verkochte product een materiële of juridische tekortkoming (garantie) vertoont in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften, in het bijzonder de Wet van 30 mei 2014 op de consumentenrechten (Wetsblad 2017, artikel 683, zoals gewijzigd) en het Burgerlijk Wetboek. De garantierechten van de koper zijn vastgelegd in de artikelen 556 en volgende van de wet van 23 april 1964. Burgerlijk wetboek (Staatsblad 2017, punt 459, als gewijzigd).
De klacht moet in elektronische vorm naar het e-mailadres van de winkel worden gestuurd. De consument dient contactgegevens, een beschrijving van de redenen voor de klacht en vragen aan de verkoper en het ordernummer of factuurnummer te verstrekken.
Indien de koper een van de bestelde materialen mist, dient hij dit binnen 48 uur na ontvangst van het pakket aan de verkoper te melden.
Een materiaalfout is de inconsistentie van het verkochte product met het contract. Met name het verkochte product is onverenigbaar met het contract indien: – het heeft geen kenmerken die een product van dit type zou moeten hebben vanwege het in de overeenkomst vermelde doel of vanwege omstandigheden of bestemming; – het heeft geen kenmerken waarvan de verkoper de koper verzekerd heeft dat het bestaat; – het is niet geschikt waarvoor de koper de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gesteld en de verkoper daartegen geen bezwaar heeft gemaakt; – het is in onvolledige staat aan de koper verstrekt.
De klacht is niet van toepassing in geval van oneigenlijk gebruik van het product of kleurverschillen van het product als gevolg van andere instellingen van de monitor van de klant. Indien het verkochte product defect is, kan de consument: – een verzoek om prijsverlaging indienen; – een verklaring van herroeping van de overeenkomst afleggen; – vervanging van het product door een product zonder gebreken eisen.
De consument kan de overeenkomst niet herroepen als het gebrek onbeduidend is.
De Verkoper erkent de herroeping van het contract of de klacht binnen 14 dagen na de indiening of levering van het Product, indien dit nodig is om de klacht te erkennen. De verkoper draagt de kosten van de klacht, vervanging of reparatie.

5. Klacht

 1. De verkoper is jegens de koper aansprakelijk indien het verkochte goed een kwaliteitsgebrek of eigendomsgebrek (garantie) vertoont in overeenstemming met de geldende voorschriften, in het bijzonder de wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Wetsblad 2014, punt 827) en het Burgerlijk Wetboek. De garantierechten van de koper zijn vastgelegd in de artikelen 556 en volgende van de wet van 23 april 1964. Burgerlijk wetboek (geconsolideerde tekst: Wetsblad van 2014, punt 121, als gewijzigd).
 2. Klachten met betrekking tot fabricagefouten of onjuiste maatvoering van de goederen worden slechts in behandeling genomen indien de niet-gebruikte goederen niet in hun geheel zijn beschadigd.
 3. In het bijzonder kan een klacht schriftelijk worden ingediend op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper of in elektronische vorm op het e-mailadres. De consument dient contactgegevens, een beschrijving van de redenen voor de klacht en vorderingen op de verkoper en een ordernummer of factuurnummer te verstrekken.
 4. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten volledig of in een hoeveelheid die overeenkomt met de basiseenheid (bv. 1 m, 1 stuk, 1 op. 1 paar, 1 paar) worden teruggestuurd.
 5. Indien de koper een van de bestelde materialen mist, dient hij dit binnen 48 uur na ontvangst van het pakket aan de verkoper te melden.
 6. Een materiaalfout is het gebrek aan overeenstemming van het verkochte artikel met het contract. In het bijzonder is het verkochte goed in strijd met de overeenkomst indien:
  geen kenmerken heeft die een dergelijke post zou moeten hebben vanwege het in de overeenkomst vermelde doel of vanwege omstandigheden of doeleinden;
  geen kenmerken heeft die de verkoper de koper heeft verzekerd;
  niet geschikt is voor het doel waarvoor de koper de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd en de verkoper daartegen geen bezwaar heeft gemaakt;
  in een onvolledige staat aan de koper is verstrekt.
  De klacht is niet van toepassing in geval van oneigenlijk gebruik van de goederen of kleurverschillen van de goederen als gevolg van andere instellingen van de monitor van de klant. De consument kan, indien het verkochte artikel een gebrek vertoont, dit wel:
  een verklaring afleggen over de claim voor prijsverlaging;
  een verklaring van opzegging van de overeenkomst af te leggen;
  eisen dat het product wordt vervangen door een foutloos product.
  De consument kan de overeenkomst niet herroepen als het gebrek onbeduidend is.

De verkoper erkent de klacht binnen 14 dagen na de indiening of levering ervan indien het nodig is de klacht te erkennen. Klachten, kosten van vervanging of reparatie zijn voor rekening van de verkoper.

6. beslechting van geschillen

De consument heeft toegang tot buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures, met name het recht om een klacht in te dienen:

gratis bijstand krijgen in een juridisch geschil met de verkoper met de hulp van een lokale consumentenombudsman of een sociale organisatie die tot de wettelijke taken behoort op het gebied van consumentenbescherming, zoals de Consumentenbond, de Poolse Consumentenbond.
bij de Handelsinspectie van de Provincie een bemiddelingsprocedure aanvragen om het geschil met de ondernemer in der minne te schikken.
zich tot de permanente consumentenrechtbank van de handelsinspectie te wenden om het geschil dat voortvloeit uit de koopovereenkomst te beslechten.

7 Slotbepalingen

De Dienst verzamelt de minimale informatie die nodig is om het bestelproces te voltooien, d.w.z. voor- en achternaam, contactgegevens en e-mailadres. De verzamelde informatie zal niet worden gedeeld met derden. De verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de verwerking van bestellingen en de facturering. De klant heeft een onbeperkt recht op inzage en correctie of verwijdering van zijn eigen gegevens die door de dienst zijn verzameld.
De actuele versie van het reglement is voor de klant beschikbaar op het tabblad “Reglementen”. Tijdens het bestelproces is de klant gebonden aan de regels die door de klant bij het plaatsen van de bestelling zijn aanvaard.

Cookiebeleid

De website verzamelt niet automatisch informatie, met uitzondering van de informatie in cookies.

Cookies zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de gebruiker van de dienst worden opgeslagen en bestemd zijn voor gebruik op de websites van de dienst. Cookies bevatten over het algemeen de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, het tijdstip van opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

De entiteit die cookies plaatst en toegang heeft tot de terminal van de gebruiker van de dienst is Prosto z Metro Katarzyna Tyl, NIP 5832847399, die is geregistreerd in het Centraal Register en Bedrijfsinformatie (CEIDG) dat wordt bijgehouden door het Ministerie van Economische Zaken, e-mailadres: biuro@prostozmetra.pl De Site slaat cookies op de computer van de gebruiker op om dit mogelijk te maken:

om na het inloggen een gebruikerssessie uit te voeren om de goede werking van de online shop te waarborgen (onderhoud van de inhoud van het winkelwagentje, bestellingen, etc.).
Opstellen van statistieken over het gebruik van websites om de structuur en inhoud van de website te verbeteren (Google Analytics-scripts).
In veel gevallen laat de webbrowsersoftware (webbrowser) toe dat cookies standaard op de terminal van de gebruiker worden opgeslagen. De gebruikers van de website kunnen de instellingen voor cookies op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de internetbrowser te blokkeren of om de gebruiker te informeren telkens wanneer een cookie op de website wordt geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden voor de omgang met cookies vindt u in de software-instellingen (webbrowser).

Winkelwagen
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.