Zásady ochrany osobních údajů

Ukládejte zásady ochrany osobních údajů Prosto z metra
https://prostozmetra.pl/

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o zásadách našeho zpracování vašich osobních údajů a souborů cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tj. Obecnou úpravu ochrany údajů.

1. Obecná ustanovení

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je Katarzyna Tyl podnikající v rámci společnosti Prosto z metra Katarzyna Tyl, zapsaná do centrálního registru a informace o hospodářské činnosti vedená ministrem rozvoje a financí, NIP 5832847399, REGON č. 369856407,

Osobní údaje Příjemce služby a Zákazníka jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (zákon č. 133 č. 133, položka 883, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Úř. věst. 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).

Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím získané údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem; shromážděny pro konkrétní legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, nejdéle je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují na této stránce a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), by měla být chápána v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách internetového obchodu.

2. Účel a rozsah shromažďování údajů a příjemců údajů

Pokaždé, když účel, rozsah a příjemci dat zpracovaných Správcem vyplývají z akcí provedených uživatelem služby nebo zákazníkem v internetovém obchodě. Pokud si například zákazník při zadávání objednávky zvolí osobní vyzvednutí namísto kurýra, budou jeho osobní údaje zpracovány pro uzavření a provedení kupní smlouvy, ale již nebudou k dispozici dopravci provádějícímu přepravu na žádost správce.

Možné účely shromažďování osobních údajů příjemců služeb nebo zákazníků správcem:
uzavření a provádění kupní smlouvy.

přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce.

Zákazník vyjadřující názor na uzavřenou prodejní smlouvu.

V případě zákazníka, který používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytne správce na základě žádosti správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku provádí.

Správce může zpracovat následující osobní údaje příjemců služeb nebo zákazníků pomocí internetového obchodu: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

Pro uzavření a provedení kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě může být nezbytné poskytnutí osobních údajů uvedených v bodě výše. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé uveden na webových stránkách internetového obchodu a ve směrnicích online obchodu.

3. Soubory cookie.

Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odesílané serverem a ukládané na straně osoby navštěvující webové stránky online obchodu (např. Na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu – v závislosti na tom, jaké zařízení používá) navštěvující náš internetový obchod). Podrobné informace o cookies a historii jejich vzniku najdete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Správce může zpracovat data obsažená v souborech cookie, pokud návštěvníci používají webový obchod online pro tyto účely:
identifikace uživatelů služeb jako zákazníků online obchodu.

ukládání dat z vyplněných objednávkových formulářů, kontaktních formulářů online obchodu;

přizpůsobit obsah webu online obchodu individuálním preferencím příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizovat použití stránek online obchodu;

vedení anonymních statistik ukazující, jak používat web online obchodu.

Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu přijímá ukládání cookies ve výchozím nastavení. Každý má možnost určit podmínky pro používání cookies pomocí svého vlastního nastavení webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. Dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné sledovat cestu objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře nebo použít) z kontaktního formuláře).

Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies v našem internetovém obchodě – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, měli byste změnit nastavení webového prohlížeče v oblasti cookies.

Podrobné informace o změně nastavení cookies a jejich samovolném odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
1. v prohlížeči Chrome

2. ve Firefoxu

3. v aplikaci Internet Explorer

4. v prohlížeči Opera

5. v prohlížeči Safari

6. v prohlížeči Microsoft Edge

4. Základ pro zpracování dat

Poskytnutí osobních údajů příjemcem služby nebo zákazníkem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených na webových stránkách internetového obchodu a předpisů internetového obchodu, které jsou nezbytné pro uzavření a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb, vede k nemožnosti uzavřít tuto smlouvu.

Základem pro zpracování osobních údajů Příjemce služeb nebo Zákazníka je potřeba splnit smlouvu, jejíž je smluvní stranou, nebo na jeho žádost jednat před jeho uzavřením. V případě zpracování údajů pro přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce je základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas příjemce služeb nebo zákazníka nebo (2) splnění zákonem odůvodněných účelů sledovaných správcem (v souladu s čl. 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů) přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce je považován za legitimní účel).

V případě zpracování dat za účelem vyjádření názoru zákazníka na uzavřenou prodejní smlouvu je základem pro takové zpracování souhlas příjemce služby nebo zákazníka.

5. Právo ovládat, přistupovat k vašim datům a opravovat je.

Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají, obsažené v sadě údajů správce, zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo vymazání, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Pokud Zákazník nebo Zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb Administrátora, může být souhlas kdykoli odvolán.

Pokud má správce v úmyslu zpracovat nebo zpracovat údaje příjemce služeb nebo zákazníka za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb správce, má subjekt údajů rovněž právo (1) podat písemnou, odůvodněnou žádost o ukončení zpracování svých údajů z důvodu své zvláštní situace nebo (2) vznášet námitky proti zpracování svých údajů.

Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat administrátora zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu administrátora uvedenou na začátku této zásady ochrany osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, aby po přepnutí na jiné webové stránky přečtěte zde uvedené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídajících hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání údaje před zveřejněním neoprávněným osobám, jejich odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Správce při zpracování vašich osobních údajů používá organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, čímž chrání soubor údajů před neoprávněným přístupem. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

Nákupní košík
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.